Isi Kandungan Surah Al Jumu Ah Ayat 9 10

a. Ayat (*9*)-Qur'an Surah (*9*)-Mujadillah ayat 11 isinya antara lain berkaitan dengan adab atau tata krama yang harus ditetapkan dalam majelis-majelis yang Isi (*10*) surah al-jumu'ah, 62: 9-10. o Seruan Allah SWT terhadap orang-orang beriman atau umat Islam yang telah memenuhi...Al-Qur'an Surat Al-Jumu'ah - Surat Al Jumu'ah ini terdiri atas 11 ayat, termasuk golongan-golongan surat-surat Madaniyyah dan diturunkan sesudah surat Ash Shaf. 10. Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah...Etos Kerja merupakan totalitas kepribadian diri serta cara mengekspresikan, memandang, meyakini, dan memberikan sesuatu yang bermakna, yang mendorong dirinya untuk bertindak dan meraih amal yang optimal (high performance). Al-Qur'an Surat Al-Jumu'ah ayat (*9*)-11.Ia merupakan surat Madaniyah. Apa saja isi kandungan surat Al Maidah ayat 48, berikut ini penjelasannya. Yakni Tafsir Al Qur'anil 'Adhim karya Ibnu Katsir, Tafsir Al Munir karya Syaikh Wahbah Az Zuhaili, Tafsir Fi Zilalil Quran karya Sayyid Qutb dan Tafsir Al Azhar karya Buya Hamka.

Al-Qur'an Surat Al-Jumu'ah (Terjemahan...) - SINDOnews Kalam

Surah (*9*)-Jumuah Ayat 9 - 11 Menunaikan Kewajipan Solat Jumaa. berlep berlepas as diri diri. .er erle lepas pas diri diri disi disini ni maks maksud udny nyaa adal adalah ah pern pernya yata taan an pemu pemutu tusa san n perhu perhubun bunga gan n disebabkan kebanyakan pokok...Perilaku yang mencerminkan pemahaman terhadap surah Al-Jumu'ah ayat 9-(*9*) antara lain ; a. senantiasa menjalankan sholat dengan khusuk dan tepat waktu b. senantiasa bekerja dengan baik tanpa melupakan ibadah kepada Allah. c. bekerja kembali apabila telah melaksanakan sholat jum'at d...Dengan mengkaji isi kandungan surat Al (*10*) dan An Nur ini, diharapkan akan semakin memperjelas tentang aturan menutup aurat dan mengenakan jilbab bagi setiap Berikut ini buka :10 Manfaat Berpakaian Sesuai Syariat Islam & Penjelasannya. 1. Isi kandungan Surat Al (*10*) ayat 59.

Al-Qur'an Surat Al-Jumu'ah (Terjemahan...) - SINDOnews Kalam

Surah al-insyirah termasuk surah makiyah. Isi Kandungan Surat Al-Qori'ah Ayat 1-6 Lengkap. Dasar-dasar Ilmu Pengetahuan (Sains) dan Teknologi. Perilaku orang yang berpegang teguh pada Al Qur'an.Tafsir Quran Surat al-Jumu'ah (*10*) 9-10. Apa yang Allah perintahkan kepada kalian ini adalah lebih baik bagi kalian. (*9*) kalian mengetahui kemaslahatan diri kalian, maka lakukanlah. Dalam ayat ini terkandung dalil yang mewajibkan untuk menghadiri Shalat Jum'at dan mendengar khutbah.Surah Al-Jumu'ah (bahasa Arab:الجمعة) adalah surah ke-62 dalam al-Qur'an. Surah ini tergolong surah Madaniyah yang terdiri atas 11 ayat. Dinamakan Al Jumu'ah yang bukan berarti hari jum'at, akan tetapi secara bahasa bermakna hari perkumpulan diambil dari perkataan Al-Jumu'ah (Jama...Surat Al-Jumu'ah (Hari Jum'at) 11 Ayat • Surat ke 62 • Madaniyah.

Surah Fatir Surah Al Baqarah Ayat 148 Dan Tajwidnya Surah Al-hujurat Ayat 10 Surah Al An Am Ayat 162 Kandungan Surah Asy Syura Ayat 38 Surah Al Alaq Bacaan Surah Al Kafirun 2 Ayat Terakhir Surah Al Baqarah Surah Al An'am Ayat 162-163 Surah Yunus Ayat 41 Surah Al Kafirun Latin

Etos Kerja (QS. Al-Jumu’ah : 9-10)

Terjemahan Surah al-Jumu’ah Ayat 9-10

9.Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum’at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui.

10.Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Maksudnya: apabila imam Telah naik mimbar dan muazzin Telah azan di hari Jum’at, Maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muazzin itu dan meninggalakan semua pekerjaannya. (Imam Jalaluddin al-mahalli dan Imam Jalaluddin AL-Suyuthi, 2006:2456)

5. Isi Kandungan Surah al-Jumu’ah ayat 9-10

Maksudnya, apabila imam naik maimbar dan muazzin telah azan di hari jumu’at, maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muazzin itu dan meninggalkan semua pekerjaannya.

Tafsirnya, seruan Allah terhadap orang-orang beriman atau umat Islam yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai mukallaf untuk untuk melaksanakan sholat jumu’at umat Islam diwajibkan untuk meninggalkan segala pekerjaannya, seperti menuntut ilmu dan jual beli. Umat islam yang memenuhi sruan Allah tersebut tentu akan memperoleh banyak hikmah.

Umat Islam yang telah selesai menunaikan sholat diperintahkan Allah untuk berusaha atau bekerja agar memperoleh karunia-Nya, seperti ilmu pengetahuan, harta benda, kesehatan dan lain-lain. Dimana pun dan kapanpun kaum muslimin berada serta apapun yang mereka kerjakan, mereka dituntut oleh agamanya agar selalu mengingat Allah. Mengacu kepada QS al-Jumuah 9-10 umat Islam diperintahkan oleh agamanya agar senantiasa berdisiplin dalam menunaikan ibadah wajib seperti sholat, dan selalu giat berusaha atau bekerja sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti bekerja keras dan belajar secara sungguh-sungguh. (Syamsuri, 2004: 25)

Selain berisikan perintah melaksanakan sholat jumu’at juga memerintahkan setiap umat Islam untuk berusaha atau bekerja mencari rezeki sebagai karunia Allah SWT. Ayat ini memerintahkan manusia untuk melakukan keseimbangan antara kehidupan di dunia dan mempersiapakan untuk kehidupan di akhirat kelak. Caranya, selain selalu melaksanakan ibadah ritual, juga giat bekerja memenuhi kebutuhan hidup. (Bachrul Ilmy, 2006: 15)

6. Hadits tentang Etos Kerja

Artinya: Dari Anas ra. Ia berkata, Rosulullah SAW. Bersabda : “wahai Allah aku berlindung kepada-Mu dari sifat lemah, malas, dan penakut. Dan aku berlindung kepada Mu dari siksa kubur, ujian hidup dan ujian mati. “(HR. Muslim)

7. (*10*) Hadits Tentang etos kerja.

Etos kerja ialah suatu sikap jiwa seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan perhatian yang penuh. Maka pekerjaaan itu akan terlaksana dengan sempurna walaupun banyak kendala yang harus diatasi, baik karena motivasi kebutuhan atau karena tanggung jawab yang tinggi.

Secara tektual hadits di atas hanya merupakan doa yang pernah diucapkan Rosululah Saw. Dan dianjurkan agar selalu diucapkan oleh umatnya, yaitu doa agar dijauhkan dari sifat lemah, malas dan pengecut serta dijuahkan dari siksa kubur, ujian hidup dan ujian setelah mati. Namun kalau kita simak secara seksama makna hadits tadi, maka maksud dari hadits tersebut adalah, bila kita selalu meminta dijauhkan dari sikap dan hal-hal yang tidak diinginkan di atas bukan berarti kita pasrah begitu saja. Akan tetapi seharusnya dengan meminta dijauhkan dari sifat lemah, berarti kita hurus berupaya untuk menjadi orang yang kuat, baik rohani maupun jasmani. Dengan meminta dijauhkan dari sifat malas berarti kita harus berupaya menjadi orang yang rajin bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga tercapai kesejahtaraan di dunia dan akhirat. Dan dengan meminta dijauhkan dari sifat penakut berarti kita harus berupaya untuk menjadi orang yang berani dalam menjalani hidup ini, karena kita yakin bahwa Allah selalu menolong hamba yang aberada di jalan Nya. (Moh. Matsa, 2004: 118-119)

C. ANALISIS

Dari uraian materi di atas mengandung beberapa unsur, yang mengandung prinsip yaitu poin 1ayat tentang etos kerja. Poin 3 yaitu terjemahan QS. Al-jumuah 9-10 dan poin 5 yaitu hadits tentang etos kerja. Yang mengandung prinsip terdapat pada poin 7 yaitu pengertian etos kerja. Sedangkan unsur fakta, yaitu zaman Rosulullah apapun yang terjadi pada saat beliau akan melaksanakan sholat jumuat maka beliau tetap focus, tidak menunda apalagi meninggalkan. Unsur nilai, yaitu setelah mempelajari materi ini siswa dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa sholat jumu’at sangatlah penting untuk kehidupan dunia dan akhirat. dan terhindar dari sifat lemah dan malas. Unsur yang terakhir yaitu keterampilan, setelah mempelajari materi ini maka siswa dapat membaca QS. Al-jumuah dengan benar.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Khaliq Saman, http://web.ipd.ac.id/kajianIslam.Etos.com/18/10/2009

http://Suharyadisumhudi.blogspot .etos-kerja.com.18/10/2009

http://Ikhsan. Wordpres.com/etos-kerja.com.

Ilmy, Bachrul. 2006. (*9*) Agama Islam: Bandung. Grafindo

Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin AL-Suyuthi. 2006. Tafsir Jalalain: Bandung. Sinar Baru Al Gensindo

Matsa, Moh.2004. Al-Qur’an Hadits. Semarang: PT Karya Toha Putra

Syamsuri. 2004. (*9*) Agama Islam untuk SMA XII. Jakarta: Erlangga

Share this:Menyukai ini:

Suka Memuat...

Kandungan Surah Al-jumu'ah Ayat 9 Sampai 11 - Brainly.co.id

Isi Kandungan Surah Al Jumu Ah Ayat 9 10 : kandungan, surah, Kandungan, Surah, Al-jumu'ah, Sampai, Brainly.co.id

Kandungan Surah Al Jumu Ah Ayat 9 10 – Bersama

Isi Kandungan Surah Al Jumu Ah Ayat 9 10 : kandungan, surah, Kandungan, Surah, Bersama

Bab 2

Isi Kandungan Surah Al Jumu Ah Ayat 9 10 : kandungan, surah

Soal PAI

Isi Kandungan Surah Al Jumu Ah Ayat 9 10 : kandungan, surah

Tolong Di Jawab Yang Benar Uraian Nya Juga Di Jawab Yang Benar Ya

Isi Kandungan Surah Al Jumu Ah Ayat 9 10 : kandungan, surah, Tolong, Jawab, Benar, Uraian